Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti ČSH v roce 2015

21. 8. 2015

                                               

Vážení členové České společnosti hipologické,

poslední jednání pléna společnosti proběhlo 21. 11. 2014 v Brně.

Zprávu o činnosti začnu informací o stavu členské základny naší společnosti. Na posledním jednání požádala o ukončení členství Ing. Martina Krejčí a 4. 12. Požádala o ukončení členství MVDr. Dominika Švehlová. Tím se počet členů společnosti k dnešnímu dni snížil na 15.

Úspěšnost činnosti a její další rozvoj závisí na tom, jaké dílčí úkoly a cíle si vymyslíme a jak se nám je podaří realizovat. Z posledního zápisu je patrné, že je připraveno vydání kvartet s tématikou chovu koní, ostatní plánované aktivity nebyly z různých důvodů realizovány. Naznačuje to, že bychom měli být v plánování další činnosti střízliví a snažit se rozhodnout o dalších úkolech tehdy, když jsme přesvědčeni, že jsou realizovatelné. Na druhé straně bychom se ale neměli omezovat v návrzích činnosti a propagace společnosti, protože z řady navrhovaných aktivit můžeme vybírat postupně to, co dokážeme realizovat.

Obecně platné a i ve stanovách společnosti formulované pravidlo, že každý člen společnosti by měl jednou ročně publikovat odbornou informaci na konferenci, sympoziu či v odborném tisku se možná ne vždy daří uskutečnit, nebo ne vždy mám informaci o tom, že k tomu došlo. Registruji články v časopisu Koně a Jezdectví a zdá se mi, že nejaktivnější je v tomto směru Václav Štěrba. Bylo by pěkné, kdyby se členové pochlubili svými články nebo přednáškami, abychom mohli vytvořit přehled o aktivitách ČSH. Začnu u sebe stručným výčtem vystoupení nebo článků prezentovaných pod hlavičkou společnosti:

 

7. 1. Úborsko – Metody plemenitby koní

3. 2. Bezděkov – Metody plemenitby koní

18. 2. Čečnovice- Metody plemenitby koní

6. a 7. 3. Přednášky na semináři „Zapřahání koní“ v Topolčiankách

10. 3. Dopis na MZe ohledně chovu Exmoorského pony v ČR

28. 3. Seminář hodnocení welšských koní.

9. 4. Přednáška o chovu koní v Čechách na Univerzitě Olsztyn

16. 4. Rozhovor v časopisu JU

28. 4. Přednáška „Kůň a člověk v dnešní době“ v rámci Akademických půlhodinek

21. 5. Článek v MF dnes

Článek v časopisu Koně – Budou nové katalogy hřebců?

 

Byl bych rád, aby zvláště u odborných sdělení byla u autora článků informace, že je členem České společnosti hipologické. To považuji za nejlepší reklamu a možnost dostat činnost společnosti do povědomí chovatelů koní.

 

V letošním roce se opět podařilo realizovat ve spolupráci s Katedrou zootechnických věd Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích konferenci doktorandů s názvem Zootechnika 2015, kde bylo zveřejněno 17 příspěvků, z toho tentokrát pouze 3 s tématikou z chovu koní. Jednou z příčin tohoto stavu je zřejmě i to, že jsme se rozhodli uveřejnit jen přednesené příspěvky a tak ti účastníci, kteří se nechtěli konference osobně účastnit, příspěvky uveřejnit nemohli. Nejlepší práce z oblasti chovu koní byla opět Českou hipologickou společností oceněna odbornou knihou.

 

Činnost společenských organizaci je do značné míry limitována finančními prostředky. Jako všechno to má dvě stránky. Čím více peněz máme, tím máme větší možnosti, na druhé straně podle Nového občanského zákoníku ručí předseda spolku za majetek spolku majetkem svým. Při příjmu z členských příspěvků ve výši 200 Kč za rok si nemůžeme moc vymýšlet. Sdělím Vám proto informaci o současném stavu finančních prostředků ČSH.

 

Ke dnešnímu dni, to je 20. 8. 2015 je v pokladně ČSH, kterou mám u sebe, 6 431 Kč a na účtu ČSH je evidováno 96 297 Kč. Celkový majetek ČSH tedy činí v současnosti 102 728,-Kč. Taková částka je na účtu společnosti z toho důvodu, že jsem na tento účet nechal převést odměny za všechny svoje přednášky a vzdělávací kurzy v oblasti chovu koní za poslední dva roky. O finanční prostředky bychom tedy v nejbližší době neměli mít nouzi.

 

Otázkou zůstává, jakým způsobem finanční prostředky efektivně využít ve prospěch společnosti a k plnění jejího poslání. Kromě plánovaného a už schváleného vydání pexesa s koňařskou tématikou stojí za zvážení další dva způsoby využití:

  1. Zadání a uhrazení modelů plemenných zvířat  - pro začátek bych doporučoval model starokladrubského koně jako národní kulturní památky
  2. Příprava, zpracování a financování (alespoň částečné) odborné publikace pro chovatele koní, která by ve srozumitelné a stručné formě poskytla aktuální informace a případně i návody pro chovatele.

Další podněty očekávám od členů ČSH. Od těchto podnětů a jejich preference se bude odvíjet naše příští činnost.

 

Miroslav Maršálek

president ČSH