Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

Česká společnost hipologická

Stanovy a orgány

Česká společnost hipologická ( ČSH ) – je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Sídlem společnosti je :

  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Účelové zařízení zemědělské fakulty, Na zlaté stoce 690/3,  České Budějovice 370 05

Oblastí působnosti společnosti je území České republiky.

Cíle společnosti jsou:

A) Sdružovat na odborném a společenském základě odborníky zabývající se intenzivně problematikou spojenou s propagací, chovem a výcvikem koní.

B) Zajišťovat a šířit vzdělanost mezi odbornou a laickou veřejností spojenou s tématikou koní.

C) Zprostředkovávat informace ze zahraničních a odborných periodik.

D) Zajišťovat kontakty se zahraničními a národními organizacemi podobného zaměření.

E) Organizovat odborné konference a semináře.

F) Provozovat webové stránky a vydávat odborné publikace.

Statut

Společnost existuje jako nezisková odborná společenská organizace. Majetek společnosti je tvořen z příspěvků členů, z finančních a věcných darů od právnických a fyzických osob a z dalších zákonem stanovených zdrojů. Hospodaření s majetkem řídí a koordinuje výkonný výbor, který předkládá jednou ročně „Zprávu o hospodaření“ plénu společnosti ke schválení.

Členství

A) Členem společnosti se může stát každý koho doporučí minimálně 3 stávající členové společnosti a souhlasí se stanovami

B) Členství ve společnosti vzniká dnem zaregistrování člena v evidenci společnosti a zaplacením členského příspěvku.

Základní práva a povinnosti člena

A) Člen společnosti má přednostní právo účastnit se kongresů, konferencí, sympozií a jiných akcí za zvýhodněných podmínek.

B) Člen společnosti má právo být informován o činnosti společnosti

C) Člen společnosti má právo být volen do orgánů společnosti

D) Člen společnosti je povinen platit členské příspěvky v určeném termínu

E) Člen společnosti je povinen jednou ročně publikovat v odborném tisku nebo na sympoziu či odborném kongresu.

F) Člen společnosti má právo všechny své odborné příspěvky umístit na webu společnosti

G) Zveřejňované písemné příspěvky musí být posouzeny dvěma odbornými oponenty

Členské příspěvky

Členské příspěvky společnosti ve výši schválené plénem jsou splatné v určeném termínu běžného kalendářního roku .

Zánik členství

A) Písemným oznámením člena o ukončení členství k datu doručení

B) Vyloučením člena, jestliže o tom rozhodne plénum, více jak 2/3 přítomných hlasů.

C) Nezaplacením členského příspěvku v určeném termínu.

Plénum

A) Plénum je vrcholným orgánem ČSH a schází se minimálně 1x ročně. 

B) Plénum je usnášeníschopné, pokud se sejde 1/2 členů ČSH nebo po uplynutí 30 minut prostou většinou přítomných členů. 

Výkonný výbor

A) Výkonný výbor projednává záležitosti společnosti, které nesnesou prodlení do nejbližšího zasedání pléna. Rozhoduje o běžných záležitostech v období mezi zasedáními pléna.

B) Běžná komunikace bude probíhat po internetu.

C) Výkonný výbor tvoří:

  • President
  • Vicepresident
  • Jeden člen, který vykonává funkci pokladníka

President

A) Svolává zasedání pléna a výkonného výboru

B) Zabezpečuje realizaci usnesení pléna

C) Předkládá zprávu o činnosti, hospodaření a plánovaný rozpočet na příští období

D) Zabezpečuje společně se sekretářem styk s ostatními institucemi.

E) Zastupuje společnost jako statutární orgán

F) V době nepřítomnosti zastupuje presidenta jiný pověřený člen výkonného výboru

 

 

 

Schváleno ustavujícím plénem dne: 21.11.2014